Vedtekter

VEDTEKTER FOR TVEDESTRAND VEKST AS.

§1

Selskapets navn er Tvedestrand Vekst AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor skal ligge i Tvedestrand kommune.

§ 3

Selskapet er et aksjeselskapet heleid av Tvedestrand Kommune. Selskapets formål er å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og aktivitet i Tvedestrand kommune.
Selskapet skal engasjere seg i utvikling og vekst i Tvedestrand Kommune, herunder næringsutvikling og byutvikling.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 2 500 000 fordelt på 2 500 aksjer,-  pålydende kr 1.000, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Aksjene skal ikke kunne overdras uten kommunestyrets samtykke.

§ 6

Selskapets styre velges av generalforsamlingen for 2 år og skal bestå av 5 styremedlemmer, Selskapet forpliktes av styreformann og et styremedlem i fellesskap.  Styret kan meddele prokura.

§ 7

Styret kan tilsette forretningsfører som skal forestå den daglige ledelse av selskapet. Forretningsføreren kan møte på styremøtene med talerett, men har ikke stemmerett.

§8

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.  Innkalling skjer i brev med 14 dagers varsel.  Den ordinære generalforsamling skal:

1 .Behandle og fastsette resultatregnskap og balanse for siste år

2 .Behandle anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse

3. Foreta valg av styremedlemmer og styreleder.

4. Foreta valg av revisor.

5. Vedta eventuell utbytteutdeling.

6. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 9

Spørsmål som det ikke måtte være truffet bestemmelse om i vedtektene, skal behandles etter regler i den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.